Všeobecné obchodní podmínky

  1. Úvodní ustanovení

I.1 Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník nebo NOZ), jejímž předmětem je koupě členství v Online poradně zdravé blondýny (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek https://poradna.energymama.cz vyplněním a odesláním objednávky.

I.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je podnikající fyzická osoba:

Prodávajícím je: Michaela Kopková, IČ: 75952386 se sídlem U Plynárny 770/8, Praha 140 00, e-mail: michaela@energymama.cz (dále jen „poskytovatelka“). Kontaktní telefon: +420 774 922 605. Adresa pro doručování elektronické pošty: michaela@energymama.cz.

V otázkách neupravených kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami se tento vztah řídí občanským zákoníkem a právními předpisy na ochranu spotřebitele.

I.3 Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.

  1. Objednávka

II.1 Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese https://poradna.energymama.cz. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky https://poradna.energymama.cz. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce https://poradna.energymama.cz/vseobecne-obchodni-podminky/, a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

  • Kupní cena, daňový doklad

III.1 Ve shrnutí objednávky a na webové adrese https://poradna.energymama.cz najdete konečnou cenu členství. Prodávající je plátcem DPH, příslušná částka DPH je ke konečné ceně přičtená.

III.2 Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení zboží.

  1. Způsob a forma platby

IV.1 Způsob platby: Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GoPay, která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GoPay. S údaji vaší platební karty GoPay nakládá podle mezinárodního bezpečnostního standardu

PCI-DSS Level 1 (jedná se o nejvyšší úroveň datové bezpečnosti v sektoru zpracovávání platebních karet).

IV.2 Možnosti plateb:

Online platební kartou: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro.

IV.5 Opakovaná platba – 30 dnů/rok

Pro členství v Online poradně využí Prodávající k uhrazení fixního členského poplatku automatické opakované platby kartou (tzv. reccuring payments). Vyplněním prodejního formuláře se Kupující zavazuje hradit pravidelný měsíční nebo roční členský poplatek ve výši zřetelně a jasně uvedeném na objednávce (maximálně 690,- Kč nebo 7 590 ročně nebo ekvivalent v eurech) a to po celou dobu trvání členství. Vyplněním prodejního formuláře Kupující dá souhlas, aby členský poplatek (v předem jasně uvedené výši) byl každých 30 dní nebo ročně (počínaje datem objednávky) automaticky vyúčtován k tíži platební karty Kupujícího, jíž byla provedena první úhrada, a to po celou dobu trvání členství v online poradně. Minimální délka měsíčního tarifu je 3 po sobě jdoucí měsíce.

IV.6. Upozornění na automatickou platbu

V případě, že objednávka podléhá opakované platbě, Kupující je vždy jasně informován na prodejní stránce produktu o výši pravidelného měsíčního poplatku i o způsobu, jak je možné členství v online poradně ukončit a zastavit tak opakované účtování plateb.

IV.7. Ukončení členství v klubu a zrušení automatické platby

Členství v on-line poradně může Kupující kdykoliv ukončit přímo v sekci „můj účet“ nebo zasláním emailu na adresu info@energymama.cz. Ukončením členství v online poradně je pravidelná platba zrušena a členský poplatek nebude nadále účtován. Ukončením členství v online poradně se Kupující vzdá všech výsad a výhod, které mu členství v online poradně přinášelo. V případě zrušení členství bude přístup (po vypršení uhrazené doby členství) definitivně ukončen.

  1. Odstoupení od smlouvy

V.1Za členství prodávající ručí zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz do 14 dnů. V této lhůtě máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu, lhůta pro odstoupení počíná běžet následující den po doručení předmětu koupě.

V.2 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem).

V.3 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

V.4 Důsledky odstoupení od smlouvy

  1. Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy,

V.4 Odstoupení je možno provést elektronickou formou na e-mailu: info@energymama.cz, písemnou formou pak na adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách viz výše, vždy s prohlášením, že kupující odstupuje od smlouvy a s přiložením kopie faktury – daňového dokladu.

VII. Odpovědnost

VII.1 Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

VIII. Ochrana údajů

Celé znění Ochrany osobních údajů najdete na této adrese: https://poradna.energymama.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju/

  1. Závěrečná ustanovení

IX.1 Údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru

  1. Mimosoudní řešení sporů zejm. prostřednictvím mediace či arbitráže (rozhodčího řízení); řešení sporů uvedeným způsobem je založeno na dobrovolné účasti obou stran, objektivitě a nestrannosti řízení.
  2. Dozorovým a kontrolním orgánem státní správy je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, poskytující spotřebitelský úvěr nebo provozující tržiště (tržnice), pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává tento dozor jiný správní úřad (bližší informace jsou uvedeny v zákoně č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci).

IX.2 Účinnost

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 3. 2023. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek https://poradna.energymama.cz popřípadě dalšími informačními kanály, zpravidla e-mailem. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách https://poradna.energymama.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.

Přihlášení do členské sekce
Zapomenuté heslo
Vložte e-mailovou adresu nebo uživatelské jméno